Poznaj nasz

Ramowy plan dnia

Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:00. Staramy się, aby plan dnia był dopasowany do potrzeb rozwojowych dzieci, pogody, pory roku oraz kalendarium miesięcznego( wycieczki, przedstawienia)  Podstawa programowa w naszym przedszkolu realizowana jest w godzinach 8:00-13:00.

6.30 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Różne sytuacje edukacyjne-wychowawcze organizowane przez dzieci i nauczyciela o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, rozmowy indywidualnej lub w małych zespołach , obserwacje dzieci.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.00 – 8.20

Zabawy wspierające rozwój mowy dziecka. spotkania w kręgu. Zabawy i ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe ze śpiewem. Indywidualna praca z dzieckiem.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.20 – 8.30

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.30 – 9.00

I śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole i w trakcie posiłku.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

8.30 – 9.00

I śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole i w trakcie posiłku.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

9.-0 – 10.15

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE:

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą , zespołowe i indywidualne.

Zajęcia z całą grupą: zajęcia wprowadzające w wybraną tematykę 

Wszystkie dzieci:  podstawowym celem jest zapoznanie dzieci z określonymi obszarami wiedzy wzbudzenie odpowiednio wysokiego poziomu zainteresowania, które będzie prowadziło do przetwarzania informacji podczas działań indywidualnych.

Zajęcia doskonalące umiejętności dzieci: prowadzenie w zależności od potrzeb i możliwości dzieci: zadania stanowią kontynuację rozpoczętego procesu uczenia się; koncentrują się na przetwarzaniu wiedzy, nabywaniu i doskonaleniu umiejętności dzieci oraz zdobywaniu nowych doświadczeń.

Zajęcia w kącikach zainteresowań: prowadzenie w zależności od potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci-realizowane w ciągu dnia.

Sytuacje edukacyjne: zajęcia ze wsparciem nauczyciela,

Karty zadaniowe: stanowiącą podstawową dokumentację świadczącą o rozwoju dziecka samodzielna praca dziecka ze wsparciem nauczyciela,

Zajęcia aktywizujące dziecko: o charakterze plastycznym, muzycznym ruchowym,

Zajęcia dowolne: służące rozwijaniu zainteresowań własnych pomysłów zabawy konstrukcyjne klockami rozwijające zainteresowania techniczne, zabawy dowolne w ogrodzie.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

10.15 – 11.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne dydaktyczne i inne.

Zajęcia dodatkowe :język angielski język rosyjski, rytmika ,zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną zajęcia warsztatowe realizowane zgodnie z profilem przedszkola, realizacja projektów.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.00 – 11.15

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do II śniadania.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.15 – 11.45

II śniadanie. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu i zachowaniu się przy stole.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

11.45 – 13.00

Leżakowanie-grupy młodsze.

Zajęcia ciche o charakterze relaksacyjnym:

  • słuchanie muzyki.
  • kontynuacja zajęć podjętych w czasie przedpołudniowym,
  • praca indywidualna z dzieckiem
  • zajęcia o charakterze relaksacyjnym
  • swobodna działalność dzieci,
  • zabawy ruchowe ze śpiewem,
  • zabawy w ogrodzie przedszkolnym spacer.

 

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13.00 –  13.15

Czynności higieniczno – porządkowe. Przygotowanie do obiadu.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

13.15 –  14.00

Obiad. Doskonalenie umiejętności w jedzeniu- zachowania się przy stole, posługiwania się sztućcami.

Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

14.00 –  15.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne.

Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulujących i kompensacyjnych

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15.30 –  15.45

Podwieczorek

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

15.45 –  17.00

Zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali.

Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne ,tematyczne, dydaktyczne i inne. Praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, stymulacyjnych i kompensacyjnych.

*zajęcia dodatkowe odbywają się wg indywidualnego planu każdej grupy

6.30 – 8.15

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca dzieci indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi , dyskutowanie, zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do pierwszego śniadania, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00

Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.

9.45 – 10.00

Gry i zabawy ruchowe

10.00 – 10.30

Śniadanie

10.30 – 10.50

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, swobodne

zabawy  na placu zabaw, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacji przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

10.50 – 11.00

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do drugiego śniadania

11.00 – 11.30

II śniadanie

11.30 – 13.00

Zabawy w przedszkolu lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp. Zabawy ruchowe.

zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, rysowanie. Odpoczynek w formie leżakowania – 3 latki, słuchanie muzyki, słuchanie muzyki.

13.00 – 13.15

Zabiegi higieniczne– przygotowanie do obiadu

13.15– 14.00

Obiad

14.00 – 15.15

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, prace wyrównawcze, indywidualne, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne .

15.15 – 15.30

Zabiegi higieniczne – przygotowanie do podwieczorku.

15.30– 16.00

Podwieczorek

16.00 – 17.00

Utrwalanie wiadomości poprzez zabawę. Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.